Användarvillkor för Safeland-appen

Användarvillkor för Safeland-appen

Tack för att du använder Safeland-appen (”Appen”) från Safeland AB (även benämnt ”Bolaget”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”). Nedan följer de användarvillkor som gäller för användning av Appen. Läs noga igenom dessa villkor innan du använder Appen. Genom användande av Appen godkänner du dessa villkor. 

 1. Licens 

Förutsatt att du uppfyller dessa villkor och övriga instruktioner från Bolaget får du härmed en rätt att nyttja den programvara som Appen består av, dvs. en licens. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts till dig behålls av Bolaget. Material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra Bolaget eller tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.  

 1. Tillåten användning 

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Appen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod försöka kopiera, plocka isär, dekompilera, dekonstruera, härleda koden, avkryptera, modifiera eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Appen eller på tjänsterna däri.  

För att skapa förutsättningar för en användbar och ansvarsfull tjänst kräver vi att du: 

 • använder samma namn för ditt konto som det namn du använder i vardagen, 
 • uppger korrekta uppgifter om dig själv,  
 • endast skapar ett konto (ditt eget) och använder det för personligt bruk,  
 • inte delar ditt lösenord, beviljar andra åtkomst till ditt konto eller överför ditt konto till någon annan (utan vårt tillstånd). 

Bolaget har rätt att fritt granska allt innehåll som görs tillgängligt i Appen och välja att begränsa eller ta bort innehåll som vi anser strider mot dessa allmänna villkor eller mot lag.

 1. Pris och villkor 

Appen är gratis att använda för privatpersoner. Ingen ångerrätt gäller för Appen. 

Föreningar, organisationer eller företag (juridiska personer) med fler än tre personer som vill använda Appen behöver ingå särskilt avtal om användning. Juridiska personer med fler än tre personer måste därför kontakta kontakt@safe.land för godkännande av appanvändning. Sådant särskilt avtal kan vara förknippat med kostnader och särskilda villkor. Utöver Appen erbjuder vi även tilläggstjänster som kan innebära särskilda avgifter och villkor. 

Användande av Appen kan innebära kostnader för trafik- eller dataanvändning. Användaren ansvarar själv för dessa kostnader gentemot sin mobil- eller internetleverantör. Appen kräver uppkoppling mot internet eller andra funktioner hos enheten för att fungera helt eller delvis. 

 1. Tillstånd du ger oss  

Du behåller äganderätten till de immateriella rättigheter du skapar i användandet av Appen. För att Bolaget ska kunna tillhandahålla Appen och dess funktionalitet behöver du emellertid ge oss licens att nyttja dina rättigheter och ditt innehåll. Denna licens ger oss rätt att utan vederlag använda och bearbeta dina immateriella rättigheter och ditt innehåll och tillhandahålla det för andra användare och organisationer som använder Appen. Sådan användning kan bland annat innefatta publicering av inlägg i Bolagets externa kommunikationskanaler, i Appen eller på webbplatser. Publicering kan även komma att ske med namn när vi anser att det är motiverat. Denna licens har inte någon geografisk eller tidsmässig begränsning och fortsätter att gälla även efter att din användning av Appen har upphört.  

 1. Personuppgifter 

Genom användande av Appen kommer Bolaget att behandla dina personuppgifter. Bolaget är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i Appen. Ändamålen med behandlingen är att samla in, lagra och använda uppgifterna för att möjliggöra för användaren att nyttja Appen och dess funktioner. Läs mer om hur dina personuppgifter hanteras och dina rättigheter i Bolagets integritetspolicy på www.safe.land/se/villkor

 1. Tillhandahållen tjänst 

Om du väljer att godkänna det ger Appen dig notiser och viktiga varningar om larm i ditt närområde. I Appen har du möjlighet att gå med i lokal grannsamverkansgrupp, göra inlägg om faror till andra användare och kommunicera med andra genom chatt. Visst innehåll i Appen tillgängliggörs därmed för andra användare. Vid användning av Appen kan vi komma att skicka meddelanden, e-post och information till dig. Du kan själv göra vissa val kring denna kommunikation i Appen. Den som gjort innehåll tillgängligt bär ansvaret för att informationen är korrekt. 

 1. Notiser 

Appen utgör en informationskanal för Bolaget. Du kan därför komma att motta meddelanden med anledning av din användning. Bolaget kan även komma att tillhandahålla erbjudanden avseende produkter eller tjänster. Sådan information kan skickas via push-notiser och andra meddelanden genom Appen. 

 1. Positionering 

För att vissa funktioner i Appen ska fungera krävs att du samtycker till att din mobila enhets position läses av. Du är fri att godkänna eller neka positionering. Detta gör du genom inställningar om platstjänster på din enhet. Om du stänger av positionering kommer vissa funktioner i Appen inte att fungera. Genom användande av positioneringstjänsten i Appen samtycker du till att positionering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med dessa Allmänna villkor och Bolagets integritetspolicyer.

 1. Uppförandekod 

Vi vill att alla ska vilja använda Appen och att den ska vara till hjälp för att motverka brott och faror. Du måste därför vid användning av Appen följa vår uppförandekod. Det innebär att du inte får använda Appen för att göra eller dela något som: 

 • bryter mot dessa villkor, som är olagligt, vilseledande, diskriminerande eller bedrägligt (eller bistå någon annan att använda Appen på ett sådant sätt),   
 • utpekar någon annan som brottsling eller klandervärd i övrigt, 
 • gör intrång i eller kränker någon annans rättigheter (inklusive immateriella rättigheter) med förbehåll för undantag eller begränsningar som gäller enligt lag, 
 • innebär marknadsföring eller försäljning av produkt eller tjänst i kommersiellt syfte, 
 • innebär missbruk av eller intrång i Appen och dess bakomliggande programvara och gränssnitt.  

Vid uppförande i strid med dessa villkor kan vi utan avisering komma att stänga av dig som användare och upphöra med att tillhandahålla dig Appen. 

 1.  Ändringar i Appen 

Vi arbetar hela tiden med att förbättra Appen. Vi kan därför utan avisering komma att lägga till eller ta bort funktioner i Appen helt eller delvis.  

 1.  Avslutande av användning 

Du är närsomhelst fri att sluta använda Appen. Vid avslutande av användning kan du skicka begäran om avslut till kontakt@safe.land. Du kan i samband med detta även begära att vi tar bort information vi har som går att hänföra till dig personligen. Vi raderar i sådant fall de uppgifter som vi inte har lagliga skyldigheter att behålla. 

 1.  Ansvarsbegränsningar 

Bolaget ansvar gentemot användaren är begränsat till vad som anges i dessa villkor och tvingande lagstiftning. Bolaget vill uppmana dig som användare att inte utsätta dig för fara i samband med användning av våra tjänster. Vi uppmuntrar dig att hjälpa andra i nöd men vill framhålla att det är Polisens huvudsakliga uppgift att motverka brott. Kontakta därför alltid 112 i samband med en nödsituation.

Bolaget ansvarar inte för skada, utebliven vinst, utebliven intäkt, besparing eller goodwill, förlust på grund av driftsavbrott, förlust av data såvida det inte föreligger uppsåt eller grov vårdslöshet. Bolaget har inget ansvar för eventuellt länkat innehåll från andra webbsidor eller resurser. Bolaget har inte heller någon skyldighet att ersätta Användaren för skada som Användaren lider till följd av att Appen inte motsvarar Användarens förväntningar.  

Bolaget ansvarar inte för skada som uppkommer genom att Användaren inte har iakttagit dessa allmänna villkor eller Bolagets instruktioner.  

Bolaget är befriade från att fullgöra avtalsförpliktelser eller ersätta skada om skadan eller underlåtenheten har uppstått på grund av ett hinder som ligger utanför vår kontroll och omständigheten avsevärt förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet (s.k. ”Force Majeure”). Force Majeure kan exempelvis orsakas av en myndighetsåtgärd, transportstörning, IT- och telefonistörning, import- eller exportförbud, förändrad lagstiftning, fel hos underleverantör med systemdrift eller teknisk utrustning, pandemi, arbetskonflikt, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, blixtnedslag eller översvämningar.  

Användaren och Bolaget har en skyldighet att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar någon part denna skyldighet reduceras eventuell ersättning i motsvarande mån.  

 1. Överlåtelse 

Bolaget har rätt att helt eller delvis överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan förbehåll eller begränsningar. 

 1. Tvist 

Detta avtal ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag. Om du tycker att en vara du har köpt av oss är felaktig men vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du som konsument vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se eller genom att använda EU:s gemensamma onlineplattform för tvistlösning. Du har också rätt att vända dig till allmän domstol.  

 1. Kontaktuppgifter 

Du är välkommen att kontakta Safelands kundtjänst vid frågor eller begäran om avslut. 

E-post kontakt@safe.land  

Du kan också kontakta oss via post:     

Safeland AB 

Wallingatan 24

111 24 Stockholm, Sweden

  

Information om Safeland AB  

Org. nr. 559467-1694 

Mervärdesskattenummer: SE559467169401

Kundvagn0
Din kundvagn är tom!
Fortsätt handla